Razvod braka 2 (ako bračni drugovi nemaju zajedničke djece ili ako imaju punoljetnu djecu)

Članak 50. Obiteljskog zakona (NN 103/15 – u daljnjem tekstu: ObZ) navodi kako razvod braka može zahtijevati jedan bračni drug tužbom ili oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka pred nadležnim općinskim sudom.

Ukoliko oba bračna druga predlažu sporazumni razvod braka, izvanparnični postupak pokreće se prijedlogom za sporazumni razvod braka. Prijedlog se podnosi sudu na području kojega su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište. Bračni drugovi mogu povući prijedlog dok postupak nije pravomoćno okončan. Također, ako jedan bračni drug podnese tužbu radi razvoda braka, a drugi najkasnije do zaključenja glavne rasprave izričito ne ospori osnovanost tužbenog zahtjeva, smatrat će se da su bračni drugovi podnijeli prijedlog za sporazumni razvod braka i postupak će se voditi po tim odredbama. Sud povodom zahtjeva za sporazumni razvod braka odlučuje rješenjem. Protiv rješenja kojim se sporazumno razvodi brak žalba se može podnijeti samo zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 26/91., 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 43/13. i 89/14. – u dajnjem tekstu: ZPP) ili zbog toga što je pristanak za razvod dan u bitnoj zabludi ili pod utjecajem prisile ili prijevare ili ako za donošenje rješenja nisu bile ispunjene pretpostavke određene ObZ-om.

Ako samo jedan od bračnih drugova želi razvod, postupak se pokreće tužbom tog bračnog druga (parnični postupak), pred mjesno nadležnim sudom (sud prebivališta prebivališta/boravišta tuženika ili sud mjesta na području kojeg su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište). Pravne osnove za razvod braka su: utvrđenje da su bračni odnosi teško ili trajno poremećeni ili ako je od prestanka bračne zajednice proteklo više od godine dana. Tužitelj može bez pristanka tuženika povući tužbu dok postupak nije pravomoćno okončan. Tužbu ili zahtjev za sporazumni razvod braka podnosi se općinskom sudu prema mjestu prebivališta/boravišta tuženika ili posljednjeg zajedničkog prebivališta stranaka (čl. 54. ZPP-a).

Protiv prvostupanjske presude dopuštena je žalba. Brak prestaje danom kada presuda postane pravomoćna. Protiv pravomoćne presude kojom se utvrđuje da se brak  razvodi, nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi niti druga pravna sredstva.

Bračni drugovi tijekom postupka razvoda braka mogu sporazumno urediti svoje imovinske odnose, a može se otvoriti i pitanje uzdržavanja bračnog druga. Ukoliko nije moguće sporazumno urediti imovinske odnose, sud će podijeliti imovinu sudskom odlukom u izvanparničnom postupku ukoliko nema spora o tome što ulazi u bračnu stečevinu.

Sud će o troškovima postupka odlučiti slobodno, a pri tome će voditi računa o okolnostima slučaja i o ishodu postupka. U sporovima u kojima se odlučuje o statusnim stvarima (primjerice razvod braka) na e-oglasnoj ploči suda objavljivat će se odluka s prikrivenim osobnim podacima.

Pripremila: Lea Paris

Mentorica: Iva Čatipović, mag. iur.